Vijesti Kratka povijest sela Aljma? Povijest Sveti?ta Stara crkva u Aljma?u Aljma?ka "kalvarija" Gospina kapelica "Na lipi"
 
 

Zaglavlje

 
 
Molitve - preporuke Gospi Pjesme aljma?koj Gospi Slu?ba Bo?ja u Sveti?tu Raspored hodo?a??a Informacije o hodo?a??ima
 


KONTAKT

Adresa:

?upni ured Aljma?
Trg B. Radi? 39
31205 Aljma?

Telefon:

+385(0)31-595-000

Telefax:

+385(0)31-595-000

e-mail:

zupni.ured.aljmas
@os.t-com.hr

 

 
 
SVETI?TE GOSPE OD UTO?I?TA U ALJMA?U
  1332. U toj se godini ? koliko je danas poznato ? prvi puta spominje ime Aljma?. Prvi puta se spominje da je Aljma? ?upa. U mjestu zajedno ?ive hrvati i Ma?ari, katolici. Bave se ratarstvom i ribarstvom, a neki su trgovci i obrtnici.

1526. Aljma? s cijelom Slavonijom i Baranjom pada pod vlast Osmanlija. Okupacija traje 160 godina.

1687. Turci (Osmanlije) su protjerani. Duhovnu obnovu oslobo?enih krajeva provode redovnici isusovci, koji su ovamo stigli iz Europe, s oslobodila?kom kr??anskom vojskom. U baranjskom selu La?ko (danas Lug) isusovci podi?u crkvu na ?ast Bla?enoj Djevici Mariji, sa ?eljom da Lug postane marijansko pro?teni?te.

1697. Za skromnu drvenu crkvu u Lugu isusovci nabavljaju Gospin kip, koji na Veliku Gospu, u sve?anoj procesiji, iz Osijeka prenose u lug. Kip je bio sli?an dana?njem: Gospa s krunom na glavi, na lijevoj ruci dr?i Dijete Isusa, a u desnoj ?ezlo. ? Prista?e R?k?czyjeve bune protiv habsbur?ke vlasti, kalvini, zaposijedaju i naseljavaju vi?e mjesta u Baranji, me?u njima i Lug u kojem prisvajaju katoli?ku crkvu i preure?uju u svoju kalvinsku bogomolju.

1704. Da spase Gospin kip, isusovci ga prenose u Aljma?. Smje?taju ga u priprostu aljma?ku crkvu, gra?enu od ?iblja, omazanu blatom i pokrivenu trskom. Od sada hodo?asnici o Gospinim blagdanima hodo?aste u Aljma?. Godina 1704. prva je godina aljma?kog sveti?ta. U Aljma?, mjesta?ce nedaleko od u??a drave u Dunav, svake godine, bez prekida, napose na marijanske blagdane, dolaze hodo?asnici iz Osijeka i okolice.

1708. U Aljma?u se gradi nova crkva, druga po redu. Posvetio ju je 1715. ?akova?ki biskup ?uro Pata?i?.

1726. Na jednom od Aljma?kih bre?uljaka isusovci podi?u ?Kalvariju? za pobo?nost kri?nog puta.

1807. Aljma? (ponovo) postaje ?upom, koja je zajedno s pro?teni?tem povjerena biskupijskim sve?enicima sve do danas.

1846. U veliko je po?aru izgorjela crkva s Gospinim kipom, mnoge aljma?ke ku?e i gospodarstva. Spa?ena je samo kopija kipa. Ta je kopija (slika) prenesena u udolinu udaljenu od Sveti?ta oko kilometar puta. Tamo je, uz izvor vode, Gospi podignuta kapelica. Uokolo su posa?ene lipe pa je mjesto prozvano ?Gospa pod lipom?. I danas to mjesto posje?uju svi hodo?asnici i Gospini ?tovatelji i s po?tovanjem uzimaju izvorsku vodu.

1847. Zapo?ima gradnja nove, tre?e crkve na istom mjestu.

1852. Jo? nedovr?enu crkvu posve?uje ?akova?ki i srijemski biskup Josip Juraj Strossmayer.

1857. Biskup Strossmayer daruje Aljma?kom sveti?tu novi (dana?nji) Gospin kip, izra?en u Be?u.. Slijede godine u kojima se hodo?a??a manje-vi?e mirno nastavljaju.

1945. ? 1990. vrijeme je vladavine komunisti?kog re?ima, ?estog ometanja hodo?asnika i zabrana hodo?a??enja u Aljma?ko sveti?te.

1991. Zapo?eo Domovinski rad. Srpske paravojne jedinice (?etnici) uz pomo? jugoslavenske armije okupirali su ove krajeve . Iz svih sela prognani su nesrpski ?itelji. Svi oni, uz smrtnu opasnost, ostaviv?i sve, bje?e zadnjim teglenicama u Osijek, a zatim se razilaze po Hrvatskoj. Brojni su prebjegli u Ma?arsku, a neki i u druge europske zemlje. Prva je oplja?kana, obe??a??ena i razorena aljma?ka crkva, a zatim svi prognani?ki domovi.

1992. Pod neobi?nim je okolnostima u ru?evinama aljma?ke crkve na?en o?te?eni Gospin kip i prenesen u Osijek.

1998. Zavr?ava Domovinski rat. Povratak Gospe i Aljma?ana iz progonstva.

1999. Pripreme za gradnju nove ?upne i pro?teni?ne crkve. U raspisanom natje?aju prihva?en je idejni nacrt zagreba?kih arhitekata Maje Furlan Zimmerman, Ive Gaj?ak i Mirka Buvini?a.

2001. Zapo?ela gradnja nove, ?etvrte crkve u tri stolje?a Aljma?kog sveti?ta, na istom mjestu. Investitori: Ministarstvo za obnovu i graditeljstvo, Osje?ko-baranjska ?upanija, Biskupija ?akova?ka i Srijemska i ?upa i Sveti?te aljma?ke Gospe. Izvo?enje radova povjereno je osje?koj tvrtki ?Gradnja?.

2003. U crkvenom sveti?tu postavljena je oltarna pala ? ?Marijanski triptih? u tehnici vitraja, rad akademskog slikara Vladimira Megli?a. Motivi pale su: Navje?tenje, Pohod Marije Elizabeti i Isusovo ro?enje. Postavljen je posebno projektirani sakristijski namje?taj, liturgijska sjedi?ta u sveti?tu i klupe u crkvenoj la?i, sve ra?eno u hrastovini.
Dovr?ena je prva etapa aljma?kog sveti?ta ? zgrada crkve. ? sveti otac Ivan Pavao II., prilikom svog tre?eg apostolskog pohoda Hrvatskoj, u subotu 7. lipnja, u Osijeku, na sve?anom euharistijskom slavlju, okrunio je kip Gospe aljma?ke.

2004. Nova crkva je ukra?ena trima mozaicima, koji su rad akademskog slikara Vladimira Megli?a iz Zagreba. Prvi motiv je Mala Gospa. Likove Marijine majke Ane i Marije kao djevoj?ice, okru?uje i upotpunjuje niz raznolikih i znakovitih simbola. ? Tema drugog mozaika je Marijino Uznesenje (Velika Gospa). Veli?anstveni doga?aj stavljen je u prepoznatljivi aljma?ki hodo?asni?ki okoli?. ? tre?i mozaik ornamentima i blistavim arkan?elima, Gabrijelom i Mihaelom, ukra?uje zidnu ni?u u kojoj je trajno izlo?en zavjetni kip aljma?ke Gospe.

2004. Navr?avaju se tri stolje?a Aljma?kog sveti?ta (1704.-2004.). U nedjelju 1. kolovoza dijecezanski biskup mons. Marin Sraki? posvetio je novu ?upnu i hodo?asni?ku crkvu. ?Obnovu (izgradnju) ?Kalvarije? preuzima Udruga katoli?kih gospodarstvenika ?S Tobom u zajedni?tvu?. ? Postavljeni liturgijski namje?taj, ra?en od bra?kog kamena sivca (menza, ambon, krstionica, liturgijski stoli?, ?kropionica), dar su hodo?asnika i dobro?initelja.

2005. Po?etkom godine potpisan je novi ugovor za izgradnju druge i tre?e (zavr?ne) etape cjelovitog projekta Sveti?ta. Investitori su: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Osje?ko-baranjska ?upanija i Biskupija ?akova?ka i Srijemska. Istodobno se planira darovima hodo?asnika i drugih dobro?initelja namje?tajem opremiti nove prate?e objekte i prostore.

2006. Na brdu ?Kalvarija? izgra?ena staza Kri?nog puta duga 480 m. poplo?ena betonskim kockama. Postavljeno 14. velikih hrastovih kri?eva. Postavljeno 14. mramornih plo?a s prigodnim tekstom uz svaku postaju. Uz stazu postavljena rasvjeta i odvodnja. Nabavljene klupe i korpe za sme?e, te zasa?eno 800 sadnica ukrasnog grmlja. Blagoslov novoizgra?ene staze Kri?nog puta obavljen je 01. kolovoza 2006.

2007. Dovr?ena izgradnja 2. i 3. faze aljma?kog sveti?ta. Izgra?en je tzv. ?Hodo?asni?ki plato?, brojne ispovijedaonice, prostor za hodo?asnike, kapelica, dvorana, suvenirnica te sanitarni ?vor. Ure?en je sav okoli? oko sveti?ta, poplo?en, zasa?eno ukrasno grmlje i cvije?e. Sveti?te je u potpunosti izgra?eno na radost ?tovatelja Gospe Aljma?ke.
   

 
 
 
 
 
Oyster Perpetual Rolex replica watches uk Deepsea's one-way rotating outer ring is finished with a black Cerachrom ceramic ring made of uk replica watches extremely hard and hard-to-corrosion ceramics that are not scratch-resistant and replica watches online will not fade even when exposed to UV light; molded numbers and scales with PVD physics Vapor deposition coating technology is a rolex replica uk plated with platinum to help divers set the dive time.
 

? Vrh stranice ? Popis stranica ? Administracija vijesti ? webdizajn: Digital Design ?